Các Chuyên Gia Biên Dịch Địa Phương Hóa Website Dịch Vụ Anh Nhật

Privacy Policy

Chính sách bảo mật

EverGreen Translation Services tôn trọng quyền được bảo mật thông tin của mỗi khách hàng. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin trên Website của chúng tôi theo các nguyên tắc đề cập dưới đây.

Phần 1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

EverGreen Translation Services chịu trách nhiệm: a) Tiến hành thu thập thông tin cá nhân sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó; b) Chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân; c) Không cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

EverGreen Translation Services chịu trách nhiệm bảo mật, lưu trữ thông tin cá nhân do Công ty thu thập. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu EverGreen Translation Services cung cấp thông tin cá nhân của mình mà Công ty đã thu thập, lưu trữ.

Phần 2. Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân

Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu EverGreen Translation Services cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình mà Công ty đã thu thập, lưu trữ hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.

Ngay khi nhận được yêu cầu của chủ thể thông tin cá nhân về việc cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc đề nghị ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, EverGreen Translation Services sẽ chịu trách nhiệm: a) Thực hiện yêu cầu và thông báo cho chủ thể thông tin cá nhân hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin cá nhân quyền tiếp cận để tự cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình; b) Áp dụng biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân; thông báo cho chủ thể thông tin cá nhân đó trong trường hợp chưa thực hiện được yêu cầu do yếu tố kỹ thuật hoặc yếu tố khác.

EverGreen Translation Services sẽ hủy bỏ thông tin cá nhân đã được lưu trữ khi đã hoàn thành mục đích sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ và thông báo cho chủ thể thông tin cá nhân biết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phần 3. Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng

EverGreen Translation Services sẽ áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng, EverGreen Translation Services sẽ áp dụng biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong thời gian sớm nhất.

 

 

Social Links